Algemene voorwaarden

Voorwaarden

bedrijf GRUND a.s.
met statutaire zetel te Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky
ID nr.: 252 63 366

ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernr. B 1578 bewaard bij Regionale rechtbank in Hradec Králové

 

 1. Basisbepalingen

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen "Algemene Voorwaarden") regelen in overeenstemming met de bepalingen van § 1751 lid 1 van Wet nr. 89/2012 Coll, Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen het "Burgerlijk Wetboek"), de wederzijdse rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst, zoals deze term hieronder wordt gedefinieerd, gesloten tussen GRUND a.s., ID nr.: 252 63 366, met statutaire zetel te Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky, Tsjechië (hierna te noemen de "Verkoper") en de Koper.

1.2 De Overeenkomst tussen GRUND a.s., ID nr.

1.2 In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met een hoofdletter zijn geschreven, de volgende betekenis:

 

Acceptatie

heeft de betekenis zoals gegeven in paragraaf 2.6.

Prijs

Koopprijs bepaald in overeenstemming met artikel 2079 van het Burgerlijk Wetboek

Koper

Koper zoals gedefinieerd in artikel 2079 van het Burgerlijk Wetboek; onder Koper wordt ook Consument verstaan

Winkelmandje

Deel van de Website dat automatisch wordt gegenereerd door de gebruiker die de relevante functies activeert, met name door items toe te voegen of te verwijderen en de hoeveelheid van geselecteerde items te wijzigen

Aanbieding

heeft de betekenis zoals gegeven in paragraaf 2.4.

Order

heeft de betekenis zoals beschreven in paragraaf 2.3.

Verkoper

de Verkoper volgens § 2079 van het Burgerlijk Wetboek, dat is altijd het bedrijf GRUND a.s., ID No.: 252 63 366, met statutaire zetel te Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky, Tsjechië, geregistreerd in het Handelsregister onder dossiernr. B 1578 bewaard bij de Regionale Rechtbank in Hradec Králové

Contract

overeenkomst voor de koop van goederen gesloten tussen de Verkoper en de Koper

Partijen bij de overeenkomst

De verkoper en de</nbsp;koper

Koper

in overeenstemming met Artikel 419 van het Burgerlijk Wetboek is iedere Koper die buiten het kader van zijn bedrijfsactiviteit of buiten het kader van de zelfstandige uitoefening van zijn beroep een Overeenkomst sluit met de Verkoper

Gebruikersprofiel

Gebruikersprofiel van een gebruiker van de Website met de naam "Mijn Account", opgesteld door registratie via het registratieformulier dat beschikbaar is op de Website

Website

De website van de verkoper bevindt zich op www.grundhome.nl

 

 

 1. Conractsluiting

2.1 Het bestellen van goederen is mogelijk via de e-commerce op de Website.

2.2 Elke presentatie van de goederen op de Website is informatief en de Verkoper is niet verplicht om een Contract af te sluiten met betrekking tot deze goederen. Artikel 1732(2) van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

2.3. Om goederen via de Website te bestellen, selecteert de Koper het type goederen en plaatst deze in de Winkelwagen in de door hem gevraagde hoeveelheid en vult het bestelformulier in. Het bestelformulier bevat in het bijzonder:

 1. a) gegevens over het soort bestelde goederen en de hoeveelheid en prijs ervan,
 2. b) details van de gekozen betalingswijze voor de prijs van de goederen,
 3. c) details van de gewenste methode van levering van de bestelde goederen,
 4. d) informatie over kosten verbonden aan de levering van de goederen,
 5. e) informatie over de gewenste wijze van betaling van de goederen,
 6. f) informatie over de kosten in verband met de betaling van de goederen,
 7. g) informatie over de naam en achternaam van de Koper, adres voor aflevering, e-mailadres van de Koper,
 8. h) indien van toepassing, informatie over het factuuradres, als dit niet hetzelfde is als het afleveradres,
  (Bestelformulier ingevuld door de Koper, hierna te noemen de "Bestelling").

2.4 Een bestelling ingediend door te klikken op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" is een voorstel voor het sluiten van de Overeenkomst (hierna te noemen de "Offerte")

.

2.5 Voordat de Bestelling van Goederen wordt verzonden, is het de Koper toegestaan om de gegevens die hij in de Bestelling heeft ingevoerd te controleren en te wijzigen, inclusief met betrekking tot de mogelijkheid van de Koper om fouten die tijdens het plaatsen van de Bestelling zijn gemaakt op te sporen en te corrigeren. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijs van de Goederen te corrigeren voor verzending van de Goederen indien hij vaststelt dat de Goederen tegen een onjuiste prijs zijn aangeboden. In dit geval moet de Koper de Verkoper op de hoogte stellen van de correcte prijs en de Verkoper moet akkoord gaan met de prijsaanpassing. Anders komt de koopovereenkomst niet tot stand en wordt de bestelling door de Verkoper geannuleerd.

2.6. Het Contract komt tot stand door de levering van een kennisgeving van aanvaarding van de Bestelling door de Verkoper aan de Koper na ontvangst ervan van de Koper (hierna te noemen "Aanvaarding") binnen 48 uur op werkdagen (meestal dezelfde dag) aan het e-mailadres dat door de Koper is opgegeven in de Bestelling.

2.7 Het Contract wordt afgesloten in de Tsjechische taal.

2.8. De Verkoper verstrekt aan de Koper, die een Consument is, een bevestiging van het gesloten Contract in tekstvorm binnen een redelijke tijd na het sluiten ervan, uiterlijk op het moment van levering van de goederen.

2.9 De Overeenkomst en alle onderdelen daarvan worden opgeslagen in het elektronisch archief van de Verkoper, en de Consument heeft toegang tot deze gegevens op schriftelijk verzoek.

 1. Prijs van de goederen en betalingsvoorwaarden

3.1 De Website bevat informatie over de Goederen, en de prijzen van individuele Goederen. De prijzen van de Goederen zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW). De prijzen van de Goederen blijven geldig voor de periode waarvoor ze op de Website worden weergegeven. Promotionele prijzen zijn geldig totdat de voorraad is uitverkocht bij het aantal stuks van de promotionele goederen of voor een bepaalde periode. Deze bepaling beperkt niet de mogelijkheid van de Verkoper om een Contract aan te gaan op individueel overeengekomen voorwaarden.

3.2 Samen met de Prijs dient de Koper aan de Verkoper ook de kosten te betalen in verband met verpakking en levering van de goederen en de betalingswijze in het overeengekomen bedrag. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden onder de Prijs tevens verstaan de kosten in verband met de levering en verpakking van de goederen en de wijze van betaling.

3.3. De kosten van communicatiemiddelen op afstand zullen niet afwijken van het basistarief en de Verkoper zal geen extra kosten in rekening brengen (behalve voor het contractuele vervoer van de goederen).

3.4 De Verkoper heeft het recht om betaling van de volledige Prijs te eisen voordat de goederen naar de Koper worden verzonden. Artikel 2119(1) van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

 

3.5 De Koper kan de Prijs op de volgende manieren aan de Verkoper betalen:

 1. a) in contanten of per creditcard bij persoonlijke afhaling van de goederen in de winkel van de Verkoper;
 2. b) onder rembours bij aflevering van de goederen; betaling in contanten of per creditcard wordt van Koper afgenomen door de vervoerder, Koper betaalt daarnaast de vergoeding voor gebruik van betaling onder rembours zoals gespecificeerd in bestelformulier;
 3. c) met creditcard online via een payment service provider (online payment gateway); de Koper wordt doorgestuurd naar de online payment gateway na het indienen van de Bestelling;
 4. d) per bankoverschrijving naar de bankrekening van de Verkoper die in de e-mail van de Orderacceptatie is vermeld (hierna te noemen "rekening van de Verkoper"); de goederen worden pas verzonden nadat de volledige Prijs op de rekening van de Verkoper is bijgeschreven.

3.6 De Koper specificeert de gekozen betalingsmethode in de Bestelling. De Koper kan de gekozen betalingswijze alleen wijzigen met toestemming van de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Koper niet toe te staan om sommige van de hierboven vermelde betalingswijzen van de Prijs te kiezen.

3.7. In geval van contante betaling is de Prijs betaalbaar bij ontvangst van de goederen. In geval van niet contante betaling, is de Prijs betaalbaar binnen 14 dagen na het afsluiten van het Contract.

3.8. In geval van niet-contante betaling door overschrijving op de rekening van de Verkoper, wordt de Koper een variabel symbool toegewezen door de Verkoper bij de aanvaarding van de Bestelling en de Koper is verplicht de Prijs te betalen met het correct gespecificeerde variabele symbool.

3.9. In geval van niet-contante betaling is aan de verplichting van de Koper om de Prijs te betalen voldaan wanneer het desbetreffende bedrag op de rekening van de Verkoper is bijgeschreven.

3.10. Eventuele kortingen op de Prijs van de Goederen die door de Verkoper aan de Koper worden verstrekt, kunnen niet worden gecombineerd, tenzij de Verkoper uitdrukkelijk anders vermeldt op de Website.

3.11. Indien het gebruikelijk is in handelsbetrekkingen of indien het voorzien is in algemeen bindende wettelijke voorschriften, zal de Verkoper een fiscaal document - factuur uitreiken aan de Koper met betrekking tot betalingen gedaan op grond van de Overeenkomst.

 1. Voorwaarden voor levering

4.1 De Verkoper staat de volgende methoden van levering van de Goederen toe:

 1. a) persoonlijk afhalen in de winkel van de Verkoper op het adres Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky; of
 2. b) verzending naar de plaats opgegeven door de Koper in de Bestelling via vervoerder.

4.2. De prijzen voor verzending staan vermeld op de Website. Verzendprijzen blijven van kracht voor de periode waarvoor ze op de Website worden weergegeven.

4.3. In het geval dat de wijze van transport is overeengekomen op speciaal verzoek van de Koper, draagt de Koper het risico en eventuele extra kosten verbonden aan deze wijze van transport.

4.4 Indien de Verkoper op grond van de Overeenkomst verplicht is de Goederen af te leveren op de plaats die de Koper in de Order heeft gespecificeerd, zal de Koper de Goederen bij aflevering in ontvangst nemen. In geval van persoonlijke afhaling, is de Koper verplicht de goederen af te nemen binnen 10 werkdagen vanaf de datum waarop de Verkoper door de Koper is geïnformeerd dat de goederen klaar zijn voor afhaling; de Verkoper zal de Koper hiervan in kennis stellen op het e-mailadres dat door de Koper in de Order is opgegeven.

4.5 Indien de methode van levering per post is overeengekomen, voldoet de Verkoper aan zijn verplichting om de goederen aan de Koper te leveren door deze aan de eerste vervoerder te overhandigen. Indien de koper echter een consument is, voldoet de verkoper aan zijn verplichting om de goederen aan de consument te leveren op het moment dat de koper de goederen fysiek in ontvangst neemt.

4.6 De Verkoper of de Vervoerder heeft het recht om vóór de overhandiging van de goederen de overlegging van een identificatiebewijs (identiteitskaart of paspoort) te eisen. Zonder de overlegging van een van deze documenten kan de Verkoper of de Vervoerder weigeren de goederen te overhandigen.

4.7 Als de Koper de goederen niet in ontvangst neemt in overeenstemming met deze voorwaarden, heeft de Verkoper het recht om zich terug te trekken uit het Contract, nadat hij de Koper per e-mail op de hoogte heeft gesteld van het feit dat de goederen niet in ontvangst zijn genomen en de Koper een extra termijn voor aanvaarding heeft gegeven. De kosten van opslag in het gebruikelijke bedrag en de kosten van mislukte levering van de goederen als gevolg van gebrek aan medewerking aan de kant van de Koper in het noodzakelijke bedrag komen voor rekening van de Koper. De Verkoper is gerechtigd dergelijke kosten te verrekenen met de betaalde Prijs.

4.8. De Verkoper zal de Goederen leveren en de Koper in staat stellen erover te beschikken binnen 5 werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst, maar niet later dan 3 weken na het sluiten van de Overeenkomst; in het geval van niet-contante betaling, zullen voornoemde termijnen pas lopen vanaf de nakoming van de verplichting van de Koper om de Prijs van de Goederen te betalen. Als de bestelde goederen niet op voorraad zijn of als er een grote vraag is naar de bestelde goederen, kan de Verkoper de leveringstermijn verlengen; in dit geval kan de Koper zich echter terugtrekken uit het Contract.

4.9 Indien de Verkoper niet voldoet aan zijn verplichting om de goederen binnen de in paragraaf 4.8 vermelde termijn te leveren, heeft de Koper het recht om zich terug te trekken uit het Contract.

4.10. De Verkoper zal de documenten voor de goederen, in het bijzonder het belastingdocument, in de regel samen met de goederen, maar niet later dan binnen twee dagen na ontvangst van de goederen door de Koper aan de Koper zenden.

4.11. De Verkoper is niet aansprakelijk in het geval van overeengekomen termijnen voor vertragingen in de levering van goederen op overmacht en gebeurtenissen die het voor de Verkoper aanzienlijk moeilijk of onmogelijk maken om te leveren en die niet door de Verkoper zijn veroorzaakt. In het bijzonder worden mobilisatie, oorlog, oproer, staking, uitsluiting, officiële bevelen of andere onvoorziene belemmeringen beschouwd als gebeurtenissen van overmacht zelfs als deze zich voordoen bij leveranciers van de Verkoper en hun onderaannemers. Dergelijke omstandigheden geven de Verkoper het recht om de leveringsdatum uit te stellen met de duur van de belemmering en een redelijke aanlooptijd. Als de levering van de goederen onmogelijk of onuitvoerbaar wordt voor de Verkoper als gevolg van de bovengenoemde factoren, heeft de Verkoper het recht om zich terug te trekken uit het Contract.

 1. Overdracht van risico

5.1 Indien als wijze van levering van de goederen persoonlijke afhaling is aangegeven, gaat het risico van schade aan de goederen op de Koper over op het moment van inontvangstneming van de goederen, of op het moment dat de Koper de goederen niet in ontvangst heeft genomen, hoewel hij deze in ontvangst had moeten en kunnen nemen, en de Verkoper hem tegelijkertijd in staat heeft gesteld over de goederen te beschikken.

5.2 Indien de Goederen worden geleverd door een vervoerder, gaat het risico over op de Koper wanneer de Goederen door de Verkoper worden overhandigd aan de eerste vervoerder voor vervoer naar de Koper krachtens de Overeenkomst. Indien de Koper echter de Consument is, gaat het risico over op de Consument op het moment dat de Consument de goederen fysiek in ontvangst neemt; dit is niet van toepassing indien de Consument het vervoer heeft toevertrouwd aan een vervoerder die niet door de Verkoper wordt aangeboden.

5.3 Verlies van de goederen door de vervoerder

5.3 Verlies van of schade aan de Goederen die optreedt nadat het risico is overgegaan op de Koper ontslaat de Koper niet van de verplichting om de Prijs te betalen, tenzij het verlies of de schade is veroorzaakt door een handeling of nalatigheid van de Verkoper.

 1. Rechten uit gebrekkige nakoming

6.1 De rechten en plichten van de contractpartijen met betrekking tot rechten uit gebrekkige nakoming worden beheerst door de relevante algemeen verbindende voorschriften (in het bijzonder de bepalingen van § 1914 tot § 1925, § 2099 tot § 2117 en § 2161 tot § 2174b van het Burgerlijk Wetboek).

6.2 Wat een gebrek aan de goederen is, vindt de Koper, die een Consument is, gedefinieerd in artikel 6.5.1 van de Voorwaarden. Een koper die geen consument is, vindt de definitie van een gebrek in artikel 6.6.1 van de Algemene Voorwaarden. De prestatie van een andere zaak wordt ook als een gebrek beschouwd. Gebreken in de documenten die nodig zijn voor het gebruik van de zaak worden ook als gebreken beschouwd.

6.3 Anderzijds vormt slijtage veroorzaakt door normaal gebruik van de goederen of, in het geval van tweedehands goederen, slijtage die overeenkomt met de omvang van het vorige gebruik, geen gebrek. Bovendien kan de Koper geen aanspraak maken op het recht van gebrekkige nakoming als de Koper het gebrek heeft veroorzaakt.

6.4 Indien verkoper aan koper een kwaliteitsgarantie verstrekt, worden de omvang, voorwaarden en wijze van uitoefening van het recht op gebrekkige nakoming bij voorkeur bepaald door de informatie in het garantiecertificaat dat verkoper verplicht is af te geven. Informatie die niet in het garantiecertificaat is opgenomen en dus gebreken die niet onder de garantie vallen, zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden en de toepasselijke en geldende wettelijke bepalingen. Het recht van de Koper op vrije rechtsmiddelen volgens het Burgerlijk Wetboek wordt niet aangetast door de kwaliteitsgarantie. De kwaliteitsgarantie vloeit ook voort uit een verklaring van de Verkoper op de Website. De Verkoper geeft ook een kwaliteitsgarantie van 5 jaar, in het bijzonder voor GRUND badkamermatten.

6.5 Laten we eerst eens kijken hoe het werkt als de Koper de Overeenkomst als Consument sluit:

6.5.1 Wanneer de Koper de Overeenkomst aangaat als Consument, is de Verkoper specifiek verantwoordelijk voor het feit dat de Goederen:

 1. a) overeenstemt met de beschrijving, het type en de hoeveelheid, evenals de kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken zoals beschreven op de Website of zoals overeengekomen tussen de Partijen;
 2. b) geschikt is voor het doel waarvoor de Consument de Goederen nodig heeft en waarmee de Verkoper heeft ingestemd;
 3. c) wordt geleverd met de overeengekomen accessoires, inclusief verpakking, gebruiksaanwijzing en montage- of installatie-instructies, die de Consument redelijkerwijs mag verwachten;
 4. d) geschikt is voor het doel waarvoor goederen van die soort gewoonlijk worden gebruikt, met inbegrip van de rechten van derden, wetgeving, technische normen of industriecodes indien er geen technische normen zijn;
 5. e) het wat hoeveelheid, kwaliteit en andere kenmerken betreft, met inbegrip van duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, overeenkomt met de gebruikelijke kenmerken van goederen van dezelfde soort die de consument redelijkerwijs mag verwachten, mede gelet op publieke verklaringen van de Verkoper of verklaringen van een persoon in dezelfde contractuele keten, in het bijzonder reclame of etikettering;
 6. f) in kwaliteit of afwerking overeenkomt met het monster of specimen dat door de Verkoper aan de Consument is verstrekt voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst;
 7. g) op de juiste wijze door de Verkoper is gemonteerd of geïnstalleerd, indien de Partijen zijn overeengekomen dat de montage of installatie van de Goederen zal worden uitgevoerd door de Verkoper of door een derde partij onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper; evenzo is de Verkoper aansprakelijk voor gebreken aan de Goederen veroorzaakt door onjuiste montage of installatie uitgevoerd door de Consument krachtens de Overeenkomst en het gebrek is te wijten aan een tekortkoming in de instructies die door de Verkoper voor de Goederen zijn verstrekt;

6.5.2. Indien binnen 2 jaar na ontvangst van de goederen een gebrek aan de goederen blijkt (in het geval van de verkoop van tweedehandsgoederen binnen 1 jaar) dat ten tijde van de ontvangst al in de goederen bestond, kan de Consument de goederen opeisen binnen de algemene verjaringstermijn (idealiter zonder onnodige vertraging na het ontdekken van het blijken van het gebrek, anders binnen 3 jaar vanaf het moment waarop het blijken van het gebrek zich voordeed).

6.5.3. Indien de consument een rechtmatige klacht indient over een gebrek, loopt de in het vorige lid bedoelde termijn van 2 jaar (of 1 jaar voor gebruikte goederen) niet voor de periode gedurende welke de consument de goederen niet kan gebruiken.

6.5.4. Indien de consument een rechtmatige klacht indient over een gebrek, loopt de in het vorige lid bedoelde termijn van 2 jaar (of 1 jaar voor gebruikte goederen) niet voor de periode gedurende welke de consument de goederen niet kan gebruiken.

6.5.4 Indien een gebrek aan de goederen zich manifesteert binnen 1 jaar na ontvangst van de goederen, worden de goederen geacht gebrekkig te zijn geweest bij ontvangst, tenzij de aard van de goederen of het gebrek zich daartegen verzet. Deze termijn geldt niet voor de tijd gedurende welke de consument het goed niet kan gebruiken, indien de consument terecht over het gebrek heeft geklaagd.

6.5.5 De Consument heeft primair recht op kosteloze reparatie van de goederen of levering van nieuwe goederen zonder gebrek naar zijn keuze, tenzij de gekozen methode om het gebrek te verhelpen onmogelijk of onevenredig duur is in vergelijking met de andere. Indien de door de Consument gekozen methode om het gebrek op te heffen onmogelijk of onevenredig duur zou zijn in vergelijking met de andere methode (in het bijzonder met betrekking tot het belang van het gebrek, de waarde die de goederen zouden hebben zonder het gebrek, en of het gebrek kan worden opgeheven door de andere methode zonder aanzienlijke moeilijkheden voor de Consument), mag de Verkoper het gebrek opheffen door de andere methode. De Verkoper kan weigeren het gebrek te verhelpen indien dit onmogelijk of onredelijk duur is, met name gelet op het belang van het gebrek en de waarde die de goederen zouden hebben gehad zonder het gebrek.

6.5.6 De Consument kan het recht uitoefenen om de overeenkomst te herroepen of op een redelijke korting indien:

 1. a) de Verkoper heeft geweigerd of nagelaten het gebrek te verhelpen,
 2. b) het gebrek herhaaldelijk optreedt,
 3. c) het gebrek een wezenlijke schending van het Contract is; of
 4. d) uit de verklaring van de Verkoper of uit de omstandigheden blijkt dat het gebrek niet binnen een redelijke termijn of zonder aanzienlijke overlast voor de Consument kan worden verholpen,
 5. c) het gebrek een wezenlijke schending van het Contract is,
 6. of

6.5.7 De Consument kan de Overeenkomst niet herroepen indien het gebrek aan de goederen onbeduidend is; het gebrek wordt geacht niet onbeduidend te zijn.

6.5.8 De redelijke korting wordt vastgesteld als het verschil tussen de waarde van de goederen zonder gebrek en de gebrekkige goederen die de Consument heeft ontvangen.

6.5.9 Totdat de Verkoper aan zijn verplichtingen uit hoofde van de gebrekkige prestatie heeft voldaan, is de Consument niet gehouden de openstaande Prijs of enig deel daarvan te betalen.

6.6 Laten we nu eens kijken wat er gebeurt als de Koper het Contract niet aangaat als Consument (bijvoorbeeld omdat hij goederen bestelt voor zijn bedrijf):

6.6.1 Als de Koper de goederen niet als Consument koopt, is de Verkoper specifiek aansprakelijk voor het feit dat de goederen:

 1. a) de goederen in de overeengekomen hoeveelheid, kwaliteit en afwerking aan de koper levert; indien kwaliteit en afwerking niet zijn overeengekomen, zal de verkoper deze leveren in een kwaliteit en afwerking die geschikt is voor het doel dat uit het contract blijkt; anders voor het doel dat gebruikelijk is;
 2. b) in kwaliteit of vakmanschap overeenstemt met het monster of het specimen; als de kwaliteit of vakmanschap die in het Contract is gespecificeerd en het monster of het specimen verschillen, geldt het Contract. Als het Contract en het monster de kwaliteit of het vakmanschap van de goederen verschillend maar niet tegenstrijdig bepalen, moeten de goederen zowel aan het Contract als aan het monster of het specimen voldoen.

6.6.2 De Koper zal de Goederen zo snel mogelijk nadat het risico van schade aan de Goederen is geweken inspecteren en zich overtuigen van hun kenmerken en hoeveelheid. Indien hij gebreken vaststelt, dient hij de Verkoper hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en is hij gerechtigd de goederen niet te accepteren. Indien hij de aldus beschadigde goederen accepteert, dient hij de schade te beschrijven in een voor dit doel opgesteld overdrachtsrapport. Schending van deze verplichting doet de rechten van de Koper uit hoofde van de gebrekkige prestatie teniet.

6.6.3 Het recht van de Koper uit hoofde van de gebrekkige prestatie wordt gevestigd door het gebrek dat de zaken vertonen op het moment dat het risico van schade op de Koper overgaat, zelfs als dit gebrek zich later openbaart. De verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van de kwaliteitsgarantie blijven onaangetast.

6.6.4 De Koper is verplicht het gebrek zonder onnodige vertraging bij de Verkoper te reclameren nadat hij het bij tijdige inspectie en voldoende zorgvuldigheid had kunnen ontdekken. Indien het gebrek een verborgen gebrek is, is de Koper verplicht dit zonder onnodige vertraging van de Verkoper te vorderen nadat hij het met voldoende zorg had kunnen ontdekken, maar niet later dan twee jaar na de overhandiging van het artikel.

6.6.5 Als de gebrekkige prestatie een wezenlijke schending van het Contract is, heeft de Koper het recht

 1. a) het gebrek te verhelpen door een nieuw artikel zonder gebrek te leveren of door een ontbrekend artikel te leveren,
 2. b) het gebrek te verhelpen door het artikel te repareren,
 3. c) een redelijke korting op de Prijs, of
 4. d) terugtrekking uit het Contract.

6.6.6.   Een gebrek is een wezenlijke schending van het Contract indien de Verkoper ten tijde van het aangaan van het Contract wist of had moeten weten dat de Koper het Contract niet zou zijn aangegaan indien de Koper de schending had voorzien.

6.6.7 Indien de Koper het gebrek aan de Goederen niet tijdig meldt, zelfs in het geval van een gebrekkige prestatie die een wezenlijke inbreuk op het Contract is, heeft de Koper slechts de rechten als in het geval van een gebrekkige prestatie die een niet-materiële inbreuk op het Contract is.

6.6.8.   Indien de gebrekkige prestatie een niet-materiële tekortkoming in de nakoming van het Contract is, heeft de Koper het recht om:

  .
 1. a) te eisen dat het gebrek wordt hersteld, of
 2. b) een redelijke korting op de Prijs te eisen;

6.6.9.   Indien de Verkoper nalaat of weigert het gebrek tijdig te verhelpen, kan de Koper eisen:

 1. a) een korting op de Prijs; of
 2. b) zich uit het Contract kunnen terugtrekken.

6.6.10. De Koper kan de gemaakte keuze niet wijzigen zonder toestemming van de Verkoper.

6.6.11. De Koper kan zich niet terugtrekken uit het Contract op grond van zijn recht op gebrekkige nakoming, noch levering van een nieuw artikel eisen, tenzij hij het artikel kan retourneren in de staat waarin hij het heeft ontvangen. Dit geldt niet:

 1. a) als er een verandering in de toestand is opgetreden als gevolg van een inspectie met het doel een gebrek in de goederen te ontdekken,
 2. b) als de Koper het artikel heeft gebruikt voordat het gebrek werd ontdekt,
 3. c) als de Koper niet door zijn/haar handelen of nalaten de onmogelijkheid heeft veroorzaakt om het artikel in ongewijzigde staat terug te zenden; of
 4. d) als de Koper het artikel heeft verkocht voordat het gebrek werd ontdekt, het heeft geconsumeerd of het artikel bij normaal gebruik heeft veranderd; als dit slechts gedeeltelijk is gebeurd, moet de Koper aan de Verkoper teruggeven wat hij nog kan teruggeven en moet hij de Verkoper schadeloosstellen voor zover hij van het gebruik van het artikel heeft geprofiteerd.

 

 1. Procedure voor het uitoefenen van rechten onder gebrekkige nakoming (vorderingen)

7.1.De Koper dient de rechten uit gebrekkige nakoming (vordering) op alle beschikbare manieren tegen de Verkoper geldend te maken, bijvoorbeeld schriftelijk of via e-mail gericht aan het contact e-mailadres van de Verkoper info@grundhome.nl.

7.2.De koper zal de defecte goederen aan de verkoper overhandigen samen met de kennisgeving van het defect of zonder onnodige vertraging daarna bij GRUND a.s., Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky, ten behoeve van de beoordeling van de claim van de koper, tenzij de partijen anders overeenkomen. De Koper zal de volgende informatie verstrekken in de kennisgeving van het defect:

 1. a) wat het defect aan de goederen is en hoe het zich manifesteert,
 2. b) of de Koper het gebrek wil herstellen, de goederen of een deel daarvan wil vervangen, van het Contract af wil zien of een redelijke korting wil,
 3. c) naam, adres en telefoonnummer en e-mail voor snellere communicatie,
 4. d) een kopie van het bewijs van aankoop van de goederen (factuur, betalingsbewijs of ander document) of het bestelnummer dat door de Verkoper aan de Koper is meegedeeld bij het afsluiten van het Contract, of bewijs aan de Verkoper op een andere geloofwaardige manier dat en wanneer de goederen zijn gekocht.

7.3. Het moment van uitoefening van de rechten uit gebrekkige nakoming wordt geacht het moment te zijn waarop de Verkoper de gevorderde goederen van de Koper heeft ontvangen, indien het niet mogelijk is de vordering te beoordelen zonder de goederen te hebben ontvangen.

7.4 Indien de koper een consument is, zal de verkoper de goederen op eigen kosten overnemen om het gebrek te verhelpen. Indien dit de demontage van het artikel vereist, waarvan de montage werd uitgevoerd in overeenstemming met de aard en het doel van het artikel voordat het gebrek zich openbaarde, dient de Verkoper het gebrekkige artikel te demonteren en een gerepareerd of nieuw artikel te monteren of de kosten hiervoor te betalen.

7.5 De Verkoper dient het gebrekkige artikel te demonteren en een gerepareerd of nieuw artikel te monteren.

7.5 De verkoper dient de koper schriftelijk te bevestigen wanneer de koper het recht uit hoofde van de gebrekkige prestatie heeft uitgeoefend, wat de inhoud van de vordering is, welke methode voor het afhandelen van de vordering de koper wenst en de contactgegevens van de koper voor het verstrekken van informatie over het afhandelen van de vordering. Bovendien zal de Verkoper de Koper schriftelijk de datum en de wijze van afhandeling van de claim bevestigen, met inbegrip van de bevestiging van de reparatie en de duur van de reparatie, of een schriftelijke rechtvaardiging voor het afwijzen van de claim.

7.6 Indien de Koper een defecte prestatie heeft

7.6 Indien de koper een consument is, zal de verkoper de vordering afwikkelen binnen 30 dagen na het tijdstip waarop de consument de vordering heeft ingediend, tenzij de verkoper en de consument een langere termijn overeenkomen. Na het verstrijken van deze termijn kan de Consument het Contract herroepen of een redelijke korting eisen. Als de Koper geen Consument is, zal de Verkoper proberen om alles binnen dezelfde termijn af te handelen, of hoogstens het dubbele daarvan.

7.7 De Koper betaalt de kosten van de vordering. Indien de Verkoper de vordering van een Koper die een Consument is, accepteert, vergoedt de Verkoper op verzoek van de Koper de redelijke kosten van de geaccepteerde vordering. In andere gevallen is de Verkoper niet verplicht de kosten te vergoeden.

 1. Ontbinding van de overeenkomst door de consument

8.1. De Koper, die een Consument is, heeft het recht om de op afstand gesloten Overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen. De termijn voor herroeping van de Overeenkomst verstrijkt na verloop van veertien dagen vanaf de datum waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst neemt, of

 1. a) het laatste artikel, als de consument in één bestelling meerdere artikelen bestelt die afzonderlijk worden geleverd,
 2. b) het laatste artikel of onderdeel van een levering van goederen bestaande uit meerdere artikelen of onderdelen, of
 3. c) de eerste levering van de goederen als de Overeenkomst voorziet in regelmatige levering van de goederen over een overeengekomen periode.

8.2. De Consument erkent dat hij, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1837 van het Burgerlijk Wetboek, niet kan terugkomen op onder andere een overeenkomst voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens de behoeften van de Consument of die zijn aangepast aan zijn persoonlijke behoeften.

8.3. De Consument kan de Overeenkomst herroepen door een ondubbelzinnige verklaring aan de Verkoper, in het bijzonder kan de Consument gebruik maken van het door de Verkoper verstrekte voorbeeldformulier, dat een bijlage vormt bij deze Algemene Voorwaarden en beschikbaar is op de website https://www. grundhome.nl/formular-pro-uplatneni-reklamace Herroeping kan geschieden door toezending van het formulier aan het info@grundhome.nl e-mailadres van de Verkoper, waarbij de ontvangst van dit formulier onverwijld in tekstvorm aan de Consument wordt bevestigd.

8.4 Bij herroeping van de overeenkomst dient de Consument het formulier in te vullen.

8.4 Bij herroeping van de Overeenkomst moet de Consument, zonder onnodige vertraging en niet later dan 14 dagen na de herroeping, de van de Verkoper ontvangen prestatie aan de Verkoper sturen of overhandigen. De Consument begrijpt dat hij/zij de kosten draagt voor het terugzenden van de goederen, inclusief de kosten voor het terugzenden van de goederen als de goederen vanwege hun aard niet via de gebruikelijke postmethode kunnen worden teruggezonden. De termijn blijft gehandhaafd als de Consument de goederen voor het verstrijken van de termijn opstuurt.

8.5 De Consument is jegens de Verkoper aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het hanteren van de goederen op een andere wijze dan nodig was om hem vertrouwd te maken met de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen. Indien de goederen op deze wijze beschadigd zijn (bijvoorbeeld ook sterk vervuild), is de Verkoper gerechtigd om de vordering tot schadevergoeding eenzijdig te verrekenen met de vordering van de Consument tot terugbetaling van de Prijs.

8.6 De Verkoper heeft het recht om de vordering tot schadevergoeding te verrekenen met de vordering van de Consument tot terugbetaling van de Prijs.

8.6 De Verkoper zal de Consument onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping van de overeenkomst, alle van de Consument ontvangen gelden terugbetalen, inclusief de leveringskosten die overeenkomen met de goedkoopste aangeboden methode. De Verkoper is niet verplicht om het geld terug te geven voordat de Consument de goederen aan de Verkoper heeft overhandigd of heeft aangetoond dat hij de goederen aan de Verkoper heeft verzonden, afhankelijk van wat eerder is. Tenzij de Consument kiest voor teruggave van het geld via bankoverschrijving of postwissel, zal de Verkoper het geld aan de Consument teruggeven op dezelfde manier als waarop het ontvangen is. In het geval van aankopen met gebruik van een Cadeaubon, wordt de terugbetaling geregeld door artikel 11.1 van de Voorwaarden.

 1. Andere rechten van de Verkoper en de Koper

9.1 De Verkoper heeft het recht zich terug te trekken uit het Contract als de Koper langer dan 7 dagen in gebreke is met de betaling van de Prijs. Evenzo heeft de Koper het recht om zich terug te trekken uit het Contract als de Verkoper in vertraging is met het leveren van de Goederen en als de Verkoper zelfs binnen een aanvullende redelijke termijn zijn verplichting niet nakomt.

9.2. Indien een geschenk wordt verstrekt samen met de bestelde prestatie, wordt de geschenkovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper gesloten met een opschortende voorwaarde dat in het geval van terugtrekking uit de Overeenkomst door een van beide partijen, de geschenkovereenkomst ophoudt van kracht te zijn en de Koper verplicht is het verstrekte geschenk terug te geven.

 1. Communicatie en levering

10.1 Tenzij een andere specifieke communicatiemethode is overeengekomen tussen de Partijen, zal alle communicatie in het kader van het Contract in overeenstemming zijn met dit artikel van de Algemene Voorwaarden. In aanvulling op enige andere wijze van communicatie die tussen de Partijen is overeengekomen, wordt persoonlijke bezorging, bezorging per aangetekende post, koeriersdienst of elektronische post geacht effectief te zijn op de adressen van de Partijen die de Partijen elkaar schriftelijk mededelen.

10.2. Schriftelijke berichten die naar behoren zijn geadresseerd, worden geacht te zijn afgeleverd op de datum van fysieke bezorging van het bericht, indien het bericht is verzonden door een koerier of postbedrijf of persoonlijk is bezorgd; of op de datum van bezorging zoals bevestigd op het ontvangstbewijs, indien het bericht is verzonden per aangetekende post; of na het verstrijken van een periode van 5 dagen vanaf de deponering van het bericht bij het relevante filiaal van het postkantoor, indien het bericht niet is afgeleverd of indien de ontvangst van het bericht is geweigerd.

10.3 Een per elektronische post verzonden bericht wordt geacht te zijn bezorgd op het moment dat het bericht per elektronische post is verzonden, tenzij de geadresseerde van het bericht bewijst dat het bericht niet in zijn/haar bezit is gekomen.

10.4 Uw tevredenheid over uw aankoop wordt vastgesteld door middel van e-mail vragenlijsten in het kader van het Verified by Customers programma waaraan onze e-shop deelneemt. Wij sturen u deze telkens wanneer u een aankoop bij ons doet, tenzij u weigert deze te ontvangen in overeenstemming met Sectie 7(3) van Wet nr. 480/2004 Coll. betreffende bepaalde diensten van de informatiemaatschappij. De verwerking van persoonsgegevens voor het verzenden van vragenlijsten in het kader van het programma Verified by Customers wordt uitgevoerd op basis van ons legitieme belang, dat bestaat uit het vaststellen van uw tevredenheid over uw aankoop bij ons. Voor het verzenden van vragenlijsten, het evalueren van uw feedback en het analyseren van onze marktpositie maken wij gebruik van een verwerker die de beheerder is van het portaal Heureka.cz; wij kunnen voor deze doeleinden informatie doorgeven over de goederen die u hebt gekocht en uw e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor hun eigen doeleinden bij het verzenden van vragenlijsten per e-mail. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzenden van e-mailvragenlijsten onder het Customer Verified programma door verdere vragenlijsten te weigeren via de koppeling in de e-mail met de vragenlijst. Als u bezwaar maakt, zullen wij u de vragenlijst niet toesturen.

 1. Ander

11.1 Cadeaubonnen (vouchers)

11.1.1 Cadeauboncodes zijn uniek en eenmalig, d.w.z. een consument kan een cadeaubon slechts inwisselen bij één bestelling.
11. Cadeauboncodes zijn uniek en eenmalig, d.w.z. een consument kan een cadeaubon slechts inwisselen bij één bestelling. 1.2 In het geval dat de waarde van de cadeaubon hoger is dan de prijs van de gehele aankoop, wordt het verschil niet overgeboekt naar een nieuwe bon en wordt de ongebruikte waarde niet terugbetaald of gerestitueerd. Als de prijs van de aankoop hoger is dan de waarde van de cadeaubon, moet de consument het verschil in de prijs van de aankoop betalen via de betaalmethode die in het bestelproces is geselecteerd.
11.1.3. De code op de bon wordt gebruikt voor de technische realisatiemethode van het prijskaartje. In het geval van niet-afronding van de aankoop of terugtrekking binnen de periode van 14 dagen, kan de Verkoper een vervangende code voor de Consument genereren. Het genereren van een nieuwe code verandert het prijskaartje niet.
11.1.5. In het geval van herroeping van de koopovereenkomst om welke reden dan ook of een andere redelijke teruggave van goederen door de Consument aan de Verkoper die gekocht zijn op basis van een cadeaubon, heeft de Consument recht op terugbetaling van het daadwerkelijk betaalde bedrag voor de aankoop van de goederen in contanten. In het geval dat de prijs van de goederen is betaald door middel van een cadeaubon, zal de Verkoper een nieuwe cadeaubon uitgeven met de overeenkomstige waarde, die de Consument kan gebruiken om andere bestelde goederen of diensten te betalen.
11.1.6. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld nadat de Consument de goederen heeft gekocht. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld na de vervaldatum. Een ongebruikte cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor een andere, noch kan deze worden verzilverd of verlengd.
11.1.7.

11.2 Gebruikersprofiel

11.2.1 Via zijn gebruikersprofiel heeft de gebruiker toegang tot het beheer van zijn persoonlijke gegevens, bestellingen, documenten met betrekking tot bestellingen, kortingen, productbeoordelingen en productdiscussies.

 1. Verwerking persoonlijke gegevens

12.1 Informatie over de mate waarin, voor welk doel, op basis van welke autorisatie (titel), gedurende welke periode wij uw persoonsgegevens verwerken en informatie over uw rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn geregeld in het informatiedocument getiteld Privacybeginselen.

 1. Conclusie

13.1 Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van het Contract.

13.2 Op rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit het Contract tussen de Koper en de Verkoper is het recht van de Tsjechische Republiek van toepassing, met uitsluiting van het internationaal privaatrecht.

13.3 Overeenkomsten die in overeenstemming met deze Voorwaarden zijn gesloten, kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

13.4 De Verkoper is niet gebonden aan enige gedragscode in de zin van artikel 1820(1)(n) van het Burgerlijk Wetboek.

13.5. In het geval dat er een consumentengeschil ontstaat tussen de Verkoper en de Consument naar aanleiding van een koopovereenkomst of een overeenkomst voor de levering van diensten, dat niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument een voorstel voor buitengerechtelijke beslechting van een dergelijk geschil indienen bij de aangewezen entiteit voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen, te weten:

Tsjechische handelsinspectie
Centrale inspectie - ADR-afdeling
Štěpánská 15
120 00 Praag 2
E-mail: adr@coi.cz
Website: adr.coi.cz

De consument kan ook gebruik maken van het door de Europese Commissie opgerichte platform voor onlinegeschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.6 De volgende bijlagen maken integraal deel uit van deze Voorwaarden:

 1. a) Voorbeeldformulier voor herroeping van de overeenkomst - formulier.

13.7 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 6 januari 2022.

13.8 Contactgegevens van de Verkoper:

 1. a) adres voor&nbsplevering (claims, retouren, intrekkingen):

GRUND a.s.
Kalná Voda 5
542 23 Mladé Buky

Tsjechië

 1. b) e-mailadres: info@grundhome.nl
 2. c) telefoon: +31 653 775 204
 3. d) Rekening voor het verzenden van betalingen:

Rekeningnr.: 444444606/5500

IBAN: CZ1155000000000444444606

SWIFT: RZBCCZPP

Banknaam: Raiffeisenbank, a.s.

Adres: Hvězdova 1716/2b

140 78 Praag 4

Geldigheid document - vanaf 1.1.2023