BEDRIJFSVAKANTIE: Beste klanten, onze werknemers en machines verdienen een beetje vrije tijd na een jaar werken. Van 13 juli tot 26 juli 2024 houden we vakantie. Je kunt natuurlijk wel je bestellingen versturen. Op maandag 29 juli 2024 zullen we, uitgerust en wel, uw order verwerken. GRUND wenst je een heerlijke zomer.

Instructies over het herroepingsrecht

1. Herroepingsrecht

1.1 U heeft als consument het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

1.2 U heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de datum van het sluiten van de overeenkomst en, in het geval van een koopovereenkomst, wanneer u of een door u aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) de goederen in ontvangst neemt. Bij goederen die in gedeelten worden geleverd, geldt de laatste levering als aanvaarding, bij regelmatig terugkerende leveringen geldt de eerste levering als aanvaarding.

1.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u GRUND a.s., met statutaire zetel te Kalná Voda 5, 54223 Mladé Buky, Tsjechische Republiek, identificatienummer: 25263366, op de hoogte stellen van uw herroeping van dit contract door middel van een eenzijdige juridische actie (bijvoorbeeld per brief verzonden via de postdienstverlener of per fax). U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar u bent hiertoe niet verplicht.

1.4 Om te voldoen aan de termijn voor herroeping van deze overeenkomst, is het voldoende om de herroeping voor het verstrijken van de betreffende termijn te verzenden.

 

2. Gevolgen van herroeping

2.1 Als u dit contract herroept, betalen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, zonder onnodige vertraging en niet later dan 14 dagen na de datum waarop wij uw kennisgeving van herroeping hebben ontvangen, aan u terug (exclusief eventuele extra kosten als gevolg van het feit dat de door u gekozen leveringsmethode een andere is dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevermethode). Wij zullen voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt aangegeven. In elk geval zullen er geen extra kosten voor u ontstaan. Wij betalen pas terug als wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of als u kunt bewijzen dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat eerder is.

2.2 U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van het behandelen van de goederen op een andere manier dan nodig is om vertrouwd te raken met de aard en kenmerken van de goederen, inclusief hun functionaliteit. Wij zijn gerechtigd om elke vordering tot schadevergoeding wegens waardevermindering eenzijdig te verrekenen met uw vordering tot terugbetaling van de aankoopprijs.

2.3 Als u hebt verzocht om de levering van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u ons een bedrag dat evenredig is met de omvang van de geleverde diensten tot het moment waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van uw herroeping, vergeleken met de totale omvang van de diensten die in het contract zijn vastgelegd.